તાજેતરની આવૃત્તિ

આ અંકમાં ...

શ્રીમદ્ ભાગવત દશમસ્કંધ, વાર્તાનકી સૈદ્ધાન્તિક સંગતિ, શિક્ષાપત્ર રસપાન, સામગ્રી, શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું...

પુષ્ટિગીત
ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો
નિકુંજનાયક શ્રીનાથજી

મંગળા દર્શન : ---
શ્રીમહાપ્રભુજીએ સૌપ્રથમ કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી?91 %
6 %
3 %