તાજેતરની આવૃત્તિ

આ અંકમાં ...

નિરોધલક્ષણ ગ્રંથ, કૃપાપાત્ર સ્ત્રીભક્તો, શ્રીવલ્લભ ચરિત્ર, શ્રીવિઠ્ઠલ ચરિત્ર વગેરે

પુષ્ટિગીત
ટ્રસ્ટનાં પ્રકાશનો
નિકુંજનાયક શ્રીનાથજી

મંગળા દર્શન : ---
શ્રીયમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી શાનો નાશ થાય છે?40 %
40 %
20 %