શ્રાવણી પર્વ (૫)

રાસ રમાડે સાંવરિયો

રચનાઃ પ. પૂ. ગો. ૧૦૮ શ્રી ઇન્દિરાબેટીજી મહોદયા

—————————————————————————————-

રસમાં ઘોળી, રંગમાં રોળી;

રાસ રમાડે…. સાંવરિયો. (૧)

શ્રીજી મારો શ્યામ દુલારો,

મધુકર કાળો…. ભમ્મરીયો. (૨)

વેણુ વાગી, રસ અનુરાગી,

મનમાં મલકે…. ચાંદલિયો. (૩)

શ્રીજી મારો શ્યામ દુલારો,

નાચે ઘેઘૂર…. ઘમ્મરીયો. (૪)

નાકે વાળી, આપે તાળી,

હડપચીએ છે…. હીરલિયો. (૫)

શ્રીજી મારો શ્યામ દુલારો,

નયણે મટકે…. ચમ્મરીયો. (૬)

વ્રજની ગોપી, રસમાં ઓપી,

રજની ઊડતી…. ડમ્મરિયો. (૭)

શ્રીજી પ્યારો શ્યામ દુલારો,

‘શ્રાવણી’ને ઉર…. મનહરિયો. (૮)

  • Share/Bookmark

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!