સાચા સગા છો શ્રીનાથજી

સાચા સગા છો શ્રીનાથજી સોહાગી મારે,

સાચા સગા છો શ્રીનાથજી… (૧)

બીજું સગું તે સૌ મુખથી કહેવાનું,

દુઃખમાં નહિ આવે કોઈ સાથજી… સોહાગી. (૨)

અખિલ બ્રહ્માંડના ઈશ છે એ મહાપ્રભુ,

જગતની દોરી જેને હાથજી… સોહાગી. (૩)

એ પ્રભુને છોડી બીજે જયાં જયાં ભટકવું,

ત્યાં ત્યાં ધુમાડાના બાથજી… સોહાગી. (૪)

‘ગોપાલલાલ’ એમના ચરણમાં જવાને,

શરણે પડયો છું અનાથજી… સોહાગી. (૫)

  • Share/Bookmark

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!