હોરી ડંડારોપણ ક્યારે થાય, વ્રજમાં કઈ જગ્યાએ થાય, શા માટે થાય?

હોરી ડંડારોપણ પૂનમે થાય છે. વ્રજમાં ગોકુળ-બરસાનાની ગલીઓમાં હોળી ખેલાય છે. ગામની બહાર ચોકમાં ગોપ-ગોપીઓના બે યૂથ વચ્ચે હોળી ખેલાય છે. યમુનાજીના કિનારે, વૃંદાવનમાં, કુંજનિકુંજમાં બધે પ્રભુ વ્રજભક્તો સાથે હોળી ખેલે છે. આમ, જ્યાં જ્યાં હોળી ખેલ થાય છે ત્યાં ત્યાં બધે હોળી ડંડાનું આરોપણ થાય છે. આ ડંડારોપણમાં કામદેવનું આરોપણ થાચ છે. એવો ભાવ છે.

વ્રજમાં ગામની બહાર ચોકમાં ડંડારોપણ કરી, તેના ઉપર ધજા ફરકાવવામાં આવે છે. ત્યાં બ્રાહ્મણો સ્વસ્તિવાચન કરે છે. બે હોળી ખેલતાં હોય ત્યારે હાર-જીત તો થાય જ, છતાં એક મહિના સુધી બધા સુખપૂર્વક હોળી રમે અને નિર્વિઘ્નતાથી ઉત્સવનો આનંદ માણે એ હેતુથી વેદપઠન કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી નંદરાયજી, યશોદાજી, કીર્તિજી, ઠાકોરજી, બળદેવજી અને સમસ્ત વ્રજભક્તો ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે છે. પછી ધમાર ગાવાનો અને હોળી ખેલનો પ્રારંભ થાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં આ ભાવનાથી બધા મંદિરોમાં અને હવેલીઓમાં મહા સુદ પૂનમે હોરીડંડારોપણ થાય છે. એક મહિના બાદ એ જ જગ્યાએ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. જ્યાં હોળીનું પ્રદીપન થતું હોય ત્યાં જ હોરી ડંડારોપણ થાય તેથી વૈષ્ણવોને ઘરે હોરી ડંડારોપણ થતું નથી. વૈષ્ણવો પોતાને ઘેર વસંતપંચમીના દિવસે કળશપૂજન કરે છે, તેમજ વસંતપંચમીથી હોળીખેલ ફગવા વગેરે સ્વપ્રભુને અંગીકાર કરાવે છે. વસંતપંચમીથી ૪૦ દિવસ સુધી હોળીખેલનો આનંદ પોતાના સેવ્ય પ્રભુ સાથે માણે છે.

  • Share/Bookmark

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!