પુષ્ટિમાર્ગનાં પાંચ તત્વનું ધોળ

પુષ્ટિમાર્ગનાં પાંચ તત્વ નિત્ય ગાયે જી,

તેના જન્મોજન્મના પાપ સર્વે જાયે જી. (૧)

શ્રીજી શ્રીનવનીત પ્રિયા સુખકારી જી,

સમરો શ્રીમથુરાનાથ કુંજબિહારી જી. (૨)

શ્રીવિઠ્ઠલેશ રાય દ્વારકેશ રાય ગિરિધારી જી,

શ્રીગોકુલચંદ્રમાજી શ્રીમદનમોહન પર વારી જી. (૩)

બીજું તત્વ શ્રીવલ્લભકુળને ભજીએ જી,

કુળ લોકલાજ ને કા’ન સર્વે તજીએ જી. (૪)

ત્રીજું તત્વ શ્રીગોવર્ધન – ગ્રંથ ગાઈએ જી.

ગમતું શ્રી નટવરલાલજીનું થાયે જી. (૫)

ચોથું તત્વ શ્રીયમુનાજીને જાણો જી,

કરો દર્શન ને પયપાન એ સુખ માણો જી. (૬)

પાંચમું તત્વ શ્રીવ્રજભૂમિજીને ગાઈએ જી,

નિત્ય ઊઠી વૈષ્ણવજન પદ રજ લઈએ જી. (૭)

પાંચ તત્વનું ધ્યાન નિરંતર ધરીએ જી,

તો મન વાંછિત ફલ સરવે પાઈએ જી. (૮)

પાંચ તત્વ શિવ – બ્રહ્માદિકને દુર્લભ જી,

શ્રીવલ્લભ પ્રભુ પ્રગટ્યા પ્રમાણ કીધાં સર્વે સુલભ જી. (૯)

એ શોભા જોઈ હરિદાસ જાય બલિહારી જી,

એ લીલા ગાજો નિત્ય નર ને નારી જી. (૧૦)

  • Share/Bookmark

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!